Kiến trúc mạng Ngân hàng Nhà nước

Ngày 24/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định về việc quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 34 quy định kiến trúc mạng Ngân hàng Nhà nước bao gồm kiến trúc logic và kiến trúc vật lý, cụ thể như sau:

Kiến trúc logic:

  • Kiến trúc logic mạng cục bộ Ngân hàng Nhà nước bao gồm: lớp mạng lõi, lớp mạng phân phối, lớp mạng truy cập;
  • Kiến trúc logic mạng cục bộ Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm dữ liệu bao gồm: phân vùng mạng cho máy chủ nghiệp vụ, phân vùng mạng Internet, phân vùng mạng Intranet, phân vùng mạng Extranet, phân vùng DMZ và phân vùng mạng quản trị;
  • Kiến trúc logic mạng cục bộ tại các đơn vị hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước bao gồm: phân vùng mạng Intranet, phân vùng mạng Extranet, phân vùng mạng Internet và phân vùng mạng quản trị;
  • Kiến trúc mạng diện rộng Ngân hàng Nhà nước bao gồm các kết nối mạng giữa Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng; Trung tâm dữ liệu với các đơn vị Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; Cổng giao tiếp kết nối giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức bên ngoài.

Kiến trúc vật lý bao gồm: Trang thiết bị mạng, hạ tầng truyền dẫn mạng cục bộ và hạ tầng truyền dẫn mạng diện rộng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 34/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

257

Văn bản liên quan