Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện của thanh tra TNMT lấy từ đâu?

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường.

kinh phi mua sam, sua chua phuong tien cua thanh tra tai nguyen moi truong, Thong tu 27/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 27/2019/TT-BTNMT, kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc theo đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách.

Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường và từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định giá xe chuyên dùng được xác định khi tổ chức Thanh tra tài nguyên và môi trường lập kế hoạch hoặc lập dự án mua sắm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc mua xe chuyên dùng cho tổ chức Thanh tra tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định về việc mua sắm tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Việc lập dự toán, thẩm định và tiến hành mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 18/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan