Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông

Ngày 02/6/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTTTT nhằm quy định về việc bố trí kinh phí thực hiện tăng cường CSVC cho hệ thống thông tin và truyền thông.

Theo đó việc bố trí kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” được Thông tư 05 quy định như sau:

  • Các nhiệm vụ thuộc nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” có mục tiêu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền thiết yếu trên địa bàn huyện, xã; chủ yếu là hoạt động mua sắm thiết bị; quy mô thực hiện tại mỗi huyện, xã không lớn; thời gian thực hiện ngắn và phải đảm bảo các quy định quản lý chuyên ngành. Vì vậy, căn cứ nhu cầu thực tế, tính chất, nội dung, quy mô thực hiện các nội dung của nhiệm vụ, các địa phương bố trí kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

  • Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương xem xét quyết định giao nhiệm vụ và lựa chọn phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất trên địa bàn theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

  • Việc quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”  thực hiện theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 16/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan