Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, ưu tú

Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú' được ban hành ngày 10/03/2015.

Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, ưu tú, 27/2015/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng cho danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” như sau:

Kinh phí tổ chức xét tặng để thực hiện các hoạt động sau:

  • Xây dựng, triển khai kế hoạch của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (sau đây gọi chung là Hội đồng);

  • Trả thù lao cho thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng các cấp và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng;

  • Tổ chức các phiên họp Hội đồng;

  • Công bố kết quả xét chọn của Hội đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân;

  • Họp báo công bố kết quả xét chọn của Hội đồng các cấp;

  • Tổ chức Lễ trao tặng;

  • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được quy định như sau:

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước và các chi phí khác liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

  • Cấp nào quyết định thành lập Hội đồng thì cấp đó có trách nhiệm bố trí kinh phí cho hoạt động xét tặng và các chi phí khác liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được ngân sách nhà nước cấp qua các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Chi tiết xem tại Nghị định 27/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 25/04/2015.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

181

Văn bản liên quan