Kỹ năng tham gia giải quyết tố cáo của CTV thanh tra giáo dục

Trong năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Theo Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT, cộng tác viên thanh tra giáo dục phải có kỹ năng giải quyết tố cáo để thực hiện các hoạt động sau đây:

  • Ban hành quyết định thụ lý xác minh nội dung tố cáo, thông báo thụ lý giải quyết tố cáo; xây dựng kế hoạch xác minh nội dung tố cáo; công bố quyết định xác minh nội dung tố cáo.

  • Làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xác minh nội dung tố cáo; tham khảo tư vấn, trưng cầu giám định; báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.

  • Ban hành, công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý vi phạm pháp luật được phát hiện qua giải quyết tố cáo; lập, quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo.

Xem kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan