Kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được thi theo hình thức trực tuyến

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Theo quy định tại Thông tư 125, ngoài việc tổ chức thi trực tuyến, kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm còn được tổ chức dưới hình thức thi viết. Địa điểm tổ chức kỳ thi được quy định như sau:

  • Các điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư 125.

  • Các điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố theo quy định trên do cơ sở đào tạo đăng ký.

Lưu ý: Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày làm việc, cơ sở đào tạo cập nhật danh sách thí sinh dự thi sẽ tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 125/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

389

Văn bản liên quan