Lao động của DN nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo đối với ngành nghề nào?

Vừa qua, Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo như Điều 4 Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH quy định ngành nghề được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng do doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và có trong danh mục ngành nghề được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

Doanh nghiệp được phép lựa chọn cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp hoạt động, có ngành nghề đào tạo nêu trên để cử người lao động tham gia các khóa đào tạo nghề.

nganh nghe duoc ho tro dao tao cho lao dong DN vua va nho, Thong tu 32/2018/TT-BLĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH quy định tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm giúp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với bộ, ngành trung ương, các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định trên. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp hàng năm.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan