Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức nào?

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức nào?
Ngọc Duyên

Hiện nay, người lao động đi làm việc ở nước ngoài khá phổ biến, pháp luật cho phép người lao động làm việc tại nước ngoài theo 4 hình thức như sau:

 

  1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

  2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

  3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

  4. Hợp đồng cá nhân.

Để đi làm việc tại nước ngoài, người lao động cũng như doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện và thực hiện các thủ tục luật định.

Chi tiết xem Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan