Lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa.

Theo như quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL, việc lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa được thực hiện trong từng trường hợp cụ thể sau đây:

lap cong bo danh sach giam dinh vien tu phap linh vuc VH, thong tu 04/2013/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, đối với giám định viên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm:

- Vụ Tổ chức cán bộ lập và gửi danh sách giám định viên tư pháp đến Trung tâm Công nghệ thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.

- Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được danh sách.

Thứ hai, đối với giám định viên tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm lập, gửi danh sách giám định viên tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cùng với đó, Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL cũng quy định người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 của Luật giám định tư pháp và quy định tại Thông tư này, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật giám định tư pháp được lựa chọn để lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

Hằng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 01/3. Sau đó, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Bộ quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

Cuối cùng Vụ Tổ chức cán bộ gửi danh sách kèm theo thông tin về chuyên ngành giám định, kinh nghiệm, năng lực của người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đến Trung tâm Công nghệ thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan