Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ

Thông tư 42/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020 ban hành ngày 28/4/2017.

Theo đó, việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao được thực hiện như sau:

1. Lập dự toán: Hàng năm, các Hội Trung ương và các Hội địa phương (Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo) thực hiện lập kế hoạch sử dụng kinh phí hỗ trợ theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 650/QĐ-TTg, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Quản lý và sử dụng:

Chủ tịch các cấp Hội thành lập Hội đồng nghiệm thu để xét duyệt, chọn lọc đề cương, đánh giá, nghiệm thu, thẩm định tác phẩm báo chí chất lượng cao và xem xét việc sử dụng kinh phí theo “Quy chế chi tiêu hỗ trợ” đã ban hành, đảm bảo kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi trên cơ sở: Quy chế chi tiêu hỗ trợ; Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính đối với các Hội Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các Hội địa phương; Hợp đồng kinh tế đối với các khoản chi yêu cầu hợp đồng.

Việc kiểm soát chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012.

Các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng công việc thực hiện, mức hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ và giá trị đề nghị thanh toán; đảm bảo tính hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ thanh toán cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước.

3. Quyết toán, kiểm tra:

Hàng năm các cấp Hội thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước của cơ quan Hội, gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

Thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 21/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các quy định hiện hành.

Thực hiện việc tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị theo quy định tại Luật Kế toán, Quyết định 67/2004/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

4. Kết thúc năm ngân sách, kinh phí hỗ trợ chưa sử dụng hết trong năm được xử lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 42/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 15/6/2017. 

Gởi câu hỏi

183

Văn bản liên quan