Lập dự toán khoản hỗ trợ tài chính trong khu kinh tế quốc phòng

Nội dung này được quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 02/01/2018 hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng.

 Theo đó việc lập dự toán cho khoản hỗ trợ tài chính trong khu kinh tế Quốc phòng được Thông tư 02 quy định như sau:

  • Mọi khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp quốc phòng an ninh, Đoàn kinh tế quốc phòng và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ tại địa bàn C phải được bố trí mức ổn định trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho Bộ Quốc phòng.

  • Căn cứ nhiệm vụ được giao, doanh nghiệp quốc phòng an ninh, Đoàn kinh tế quốc phòng và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ tại địa bàn C lập dự toán chi tiết từng nội dung được quy định cụ thể tại Mục 1 và Mục 2 Chương II nêu trên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên thẩm định báo cáo Bộ Quốc phòng để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Bộ Quốc phòng.

  • Bộ Quốc phòng căn cứ mức ngân sách cố định đã được bố trí để thẩm định dự toán chi của các đơn vị, tổng hợp dự toán của các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh, Đoàn kinh tế quốc phòng và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ tại địa bàn C gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định.

Lưu ý trong trường hợp có nhiệm vụ cấp thiết mới phát sinh, Bộ Quốc phòng chủ động điều chỉnh giảm các dự toán chi khác chưa cấp thiết để bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ chi cấp thiết mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không được vượt quá tổng dự toán kinh phí đã bố trí ổn định hàng năm.

Xem chi tiết Thông tư 02/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan