Lấy ý kiến về mua sắm xe ô tô phục vụ viện trợ không hoàn lại

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo đó, việc lấy ý kiến về mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài được Thông tư 24/2019/TT-BTC quy định như sau:

 • Văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính (hoặc Sở Tài chính) cần ghi rõ các thông tin:

  • Sự cần thiết phải mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án;

  • Số lượng xe ô tô cần mua sắm;

  • Loại xe ô tô, giá mua xe ô tô;

  • Mục đích sử dụng xe ô tô;

  • Tên đơn vị đăng ký xe ô tô;

  • Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô;

  • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô được cấp có thẩm quyền quyết định.

 • Việc đàm phán, ký kết thỏa thuận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật về đàm phán, ký kết điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 24/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan