Liên thông thư viện để thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin

Ngày 18/08/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Nghị định này quy định xây dựng liên thông các nhóm thư viện để thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin.

thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin, Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Liên thông thư viện để thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định hợp tác liên thông các nhóm thư viện để điều tiết, phối hợp bổ sung, cập nhật và chia sẻ tài nguyên thông tin. Các thư viện tham gia nhóm trên cơ sở tự nguyện kết nối, chia sẻ, đóng góp tài nguyên của thư viện cho nhóm dùng chung; chỉ định một thư viện chủ trì là đầu mối liên kết các thư viện trong nhóm.

1. Thư viện tham gia nhóm đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có đối tượng phục vụ tương đồng;

  • Có hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm và tương thích;

  • Có nhân lực để đáp ứng, vận hành, khai thác, chia sẻ;

  • Có kinh phí duy trì hoạt động với nhóm;

  • Trường hợp hợp tác theo phương thức sản xuất kinh doanh, ngoài việc tuân theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, còn phải tuân theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Hợp tác trong thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin bao gồm: Phối hợp trong xây dựng tài nguyên thông tin dưới dạng in ấn; liên kết, chia sẻ trong bổ sung tài nguyên thông tin và quyền truy cập cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin số.

3. Tài nguyên thông tin chia sẻ phải bảo đảm các điều kiện sau:

  • Bảo đảm tính hợp pháp;

  • Được mô tả, lưu trữ, quản lý, khai thác theo cấu trúc đồng nhất, đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng của ngành thư viện thế giới;

  • Bảo đảm tính thống nhất về quy trình khai thác và chính sách chia sẻ tài nguyên thông tin theo quy chế của nhóm;

  • Được quản lý bằng các phần mềm cho phép máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử khác có thể truy cập theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan