Loại hình DN nào được thành lập tổ chức Đảng, TC chính trị - xã hội?

Đây là quy định nổi bật được Chính phủ quy định tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

nghi dinh 98/2014/NĐ-CP

Nguồn ảnh: Internet

Theo quy định tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (gồm Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) được thành lập tại các doanh nghiệp sau đây:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

  • Hợp tác xã.

03 đối tượng nêu được gọi chung là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/12/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan