Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá

Thông tư 06/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 16/5/2017 nhằm hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá.

Theo đó, Thông tư 06 quy định người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá, người được miễn đào tạo nghề đấu giá lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản phân công đấu giá viên trong tổ chức mình hướng dẫn tập sự. Tại cùng một thời điểm, một đấu giá viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự. Tổ chức đấu giá tài sản không được từ chối nhận tập sự trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận người tập sự, tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở về việc nhận tập sự và đấu giá viên hướng dẫn tập sự.

Lưu ý người thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì không được tập sự hành nghề đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự, Sở Tư pháp ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá và đăng tải danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Xem chi tiết Thông tư 06/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan