Lựa chọn tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên của DN vừa và nhỏ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã ký ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Theo đó, việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên của doanh nghiệp vừa và nhỏ được Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT quy định như sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn, tiếp cận, thương thảo, ký kết biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn với cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên. Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn bao gồm các nội dung sau:

  • Tên và thông tin liên lạc của doanh nghiệp nhỏ và vừa; cá nhân, tổ chức tư vấn.

  • Nội dung tư vấn, phạm vi tư vấn.

  • Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn.

  • Thời hạn, tiến độ thực hiện dịch vụ tư vấn.

  • Phí dịch vụ và phương thức thanh toán: trong đó nêu rõ số tiền miễn, giảm phí tư vấn đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

  • Kết quả dự kiến đạt được của dịch vụ tư vấn.

  • Các thỏa thuận khác liên quan đến dịch vụ tư vấn.

Chi tiết xem tại Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 12/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan