Luật cư trú 2006: Những hành vi bị nghiêm cấm

Luật cư trú 2006: Những hành vi bị nghiêm cấm
Nguyễn Trinh

Luật cư trú 2006 được ban hành ngày 29/11/2006. Luật gồm 6 Chương, 42 Điều. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 8 Luật cư trú 2006, Khoản 1 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi 2013, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

Một là, cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.

Hai là, lạm dụng quy định về hộ khẩu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Cụ thể các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu này được hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định 31/2014/NĐ-CP. 

Ba là, nhận hối lộ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong việc đăng ký, quản lý cư trú.

Bốn là, thu, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.

Năm là, tự đặt ra thời gian, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về cư trú.

Sáu là, cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ về cư trú trái với quy định của pháp luật.

Bảy là, lợi dụng quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tám là, thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú; sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú.

Chín là, tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.

Mười là, giải quyết cho đăng ký cư trú khi biết rõ người được cấp đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó. 

Mười một, đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

Xem thêm: Luật cư trú 2006 chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2007 và Luật cư trú sửa đổi 2013 có hiệu lực ngày 01/01/2014. 

 

Gởi câu hỏi

428

Văn bản liên quan