Luật điện lực sửa đổi 2012: Chính sách giá điện

Luật điện lực sửa đổi 2012 được ban hành ngày 20/11/2012. Một trong số những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện Lực 2004 tại Luật này là quy định về chính sách giá điện.

Theo Khoản 13 Điều 1 Luật điện lực sửa đổi 2012 sửa đổi, bổ sung Điều 29 Luật Điện Lực 2004, chính sách giá điện được quy định như sau: 

1. Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

2. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý, tiết kiệm tài nguyên năng lượng, sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động điện lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở nông thôn, miền núi, hải đảo.

3. Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và có hiệu quả.

4. Thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý đối với các nhóm khách hàng; Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

5. Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật điện lực sửa đổi 2012 có hiệu lực ngày 01/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện Lực 2004. 

Gởi câu hỏi

214

Văn bản liên quan