Luật phòng, chống tham nhũng 2005: Nguyên tắc xử lý tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng 2005: Nguyên tắc xử lý tham nhũng
Nguyễn Trinh

Luật phòng, chống tham nhũng 2005 quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.

 

Theo quy định tại Điều 4 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, việc xử lý tham nhũng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Một là, mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Hai là, người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ba là, tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Bốn là, người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Năm là, việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

Sáu là, người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện.

Xem thêm tại: Luật phòng, chống tham nhũng 2005 được ban hành ngày 29/11/2005 và chính thức có hiệu lực ngày 01/6/2006. 

Gởi câu hỏi

517

Văn bản liên quan