Lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển gồm những ai?

Thông tư 15/2019/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BQP, lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bao gồm:

  • Cán bộ, chiến sĩ, biên chế trên tàu, xuồng và máy bay của Cảnh sát biển Việt Nam; cán bộ, chiến sĩ nghiệp vụ pháp luật và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng phối thuộc hoặc phối hợp; người được huy động;

  • Phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bao gồm: Tàu, xuồng, máy bay và các trang bị trong biên chế của Cảnh sát biển Việt Nam; tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự khi được huy động theo quy định tại Điều 16 Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Lưu ý: Người chỉ huy lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quyết định số lượng, thành phần, trang bị, tàu xuồng của lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

Xem nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, kiểm soát tại Thông tư 15/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

265

Văn bản liên quan