Lượng oxy trong không khí chiếm từ 19,5% đến 23,5% tính theo thể tích

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 25/12/2018 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

Theo đó giới hạn cho phép của không khí trong không gian hạn chế được Thông tư 29 quy định như sau:

  • Lượng oxy trong không khí chiếm từ 19,5% đến 23,5% tính theo thể tích.
  • Hàm lượng của các loại khí dễ cháy trong không gian hạn chế phải ít hơn 10% của giới hạn nổ dưới (Lower Explosive Limit) của khí dễ cháy.
  • Hàm lượng của từng chất độc hại trong không khí trong không gian hạn chế không được vượt quá ngưỡng tiếp xúc cho phép.

Đồng thời Thông tư 29 còn quy định nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc liên quan đến không gian hạn chế phải có:

  • Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi thực hiện công việc liên quan đến không gian hạn chế;
  • Các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại;
  • Phương án triển khai công việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động;
  • Các yêu cầu khác nêu tại quy trình an toàn, vệ sinh lao động khi thực hiện công việc liên quan không gian hạn chế.

Xem chi tiết Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

538

Văn bản liên quan