Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nội dung này được quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ký ban hành hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Theo như quy định tại Điều 5 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp quản lý tài sản cố định (TSCĐ) theo các nguyên tắc sau đây:

nguyen tac quan ly TSCD doanh nghiep, Thong tu 45/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng gồm:

  • Biên bản giao nhận TSCĐ,

  • Hợp đồng mua bán

  • Hoá đơn mua TSCĐ

  • Các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan

Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

Thứ hai: Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ

=

Nguyên giá của tài sản cố định

-

Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

Thứ tư: Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này.

Thứ năm: Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

Xem chi tiết tại Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 10/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan