Lưu ý đối với đăng kiểm viên khi thực hành kiểm định xe cơ giới

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, việc thực hành kiểm định xe cơ giới tại đơn vị đăng kiểm đối với đăng kiểm viên thực tập được Thông tư 18/2019/TT-BGTVT quy định như sau:

 • Sau khi hoàn thành tập huấn lý thuyết nghiệp vụ, trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, đăng kiểm viên thực tập phải triển khai thực hành kiểm định xe cơ giới tại đơn vị đăng kiểm.

 • Trong thời gian thực tập, đăng kiểm viên thực tập phải thực hành các nội dung sau: kiểm tra 05 công đoạn trên dây chuyền kiểm định, sử dụng thiết bị kiểm tra và các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới.

 • Đăng kiểm viên thực tập phải lập báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới.

 • Số lượng xe thực tập: tối thiểu 400 xe/mỗi công đoạn của nhiều loại xe khác nhau, trong đó mỗi công đoạn thực tập tối thiểu 100 xe tải, 100 xe khách. Riêng việc lập hồ sơ phương tiện phải được thực hiện cho 400 xe.

 • Người hướng dẫn thực tập phải là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hoặc đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng.

 • Các công đoạn kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định bao gồm:

  • Công đoạn 1: lập hồ sơ phương tiện và kiểm tra nhận dạng, tổng quát;

  • Công đoạn 2: kiểm tra phần trên của phương tiện;

  • Công đoạn 3: kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang;

  • Công đoạn 4: kiểm tra môi trường;

  • Công đoạn 5: kiểm tra phần dưới của phương tiện.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

59

Văn bản liên quan