Lưu ý về số liệu báo cáo thống kê ngành Tài chính

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.

Theo Thông tư 02/2019/TT-BTC, số liệu báo cáo là yếu tố quan trọng phản ánh những nội dung có trong báo cáo, do đó, số liệu báo cáo phải:

  • Đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính; đáp ứng yêu cầu trao đổi, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê theo Luật Thống kê và Nghị định 94/2016/NĐ-CP.

  • Hệ thống bảng mã phân loại thống kê áp dụng trong công tác thống kê của ngành Tài chính để tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2017/TT-BTC.

  • Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị báo cáo phải gửi các thuyết minh báo cáo bằng điện tử hoặc văn bản cho đơn vị nhận báo cáo.

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan