Mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

Nhằm nhận diện và quản lý các ao nuôi cá Tra thương phẩm, đảm bảo chất lượng cá Tra, Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh thực hiện cấp mỗi ao nuôi duy nhất một mã số nhận diện.

1. Mã số gồm 11 số và có cấu trúc AA-BB-CCCC-DDD, trong đó:

  • AA: Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng trong quản lý nuôi trồng thủy sản (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 55/2017/NĐ-CP);
  • BB: Mã số đối tượng nuôi (đối với cá Tra là 01);
  • CCCC: Số thứ tự cơ sở nuôi được cấp từ 0001 đến 9999;
  • DDD: Số thứ tự ao nuôi của cơ sở nuôi cá Tra, được cấp theo thứ tự từ 001 đến 999.

2. Chủ cơ sở nuôi phải thực hiện đăng ký mã số nhận diện ao nuôi lần đầu hoặc đăng ký lại khi thay đổi chủ cơ sở nuôi hoặc thay đổi diện tích ao nuôi.

Xem chi tiết tại Nghị định 55/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, thay thế Nghị định 36/2014/NĐ-CP.

- Ngọc Duyên -

Gởi câu hỏi

186

Văn bản liên quan