Mới: 06 hình thức công bố quy hoạch trong lĩnh vực GTVT

Vừa qua, Nghị định 56/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 56/2019/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải, cơ quan lập quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền lập. Theo đó, việc công bố quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện dưới một trong các hình thức sau đây:

hinh thuc cong bo quy hoach trong linh vuc GTVT, Nghi dinh 56/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tổ chức họp báo công bố nội dung quy hoạch, văn bản phê duyệt quy hoạch;

  • Thông báo trên đài phát thanh, truyền hình quốc gia hoặc đài phát thanh, truyền hình tỉnh về phê duyệt quy hoạch, danh mục dự án được ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch; đăng tải tóm tắt nội dung quy hoạch trên một hoặc một số báo ở trung ương và địa phương;

  • Trưng bày công khai sơ đồ, bản đồ, văn bản phê duyệt quy hoạch tại cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch;

  • Tổ chức hội nghị phổ biến nội dung quy hoạch được duyệt;

  • Phát hành ấn phẩm (sách, video...) về nội dung quy hoạch;

  • Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc cơ quan lập quy hoạch.

Đối với thời gian công bố quy hoạch được thực hiện theo pháp luật về quy hoạch, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 56/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 24/6/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan