Mới: Bãi bỏ 02 Thông tư quan trọng về thuế TNDN

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 71/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô.

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 71/2019/TT-BTC quy định bãi bỏ các Thông tư sau đây kể từ ngày 22/11/2019:

bai bo thong tu ve thue TNDN, Thong tu 71/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương.

  • Bãi bỏ Thông tư 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 71/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 22/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan