Mỗi kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN được cấp 01 Giấy chứng nhận

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành ngày 11/06/2014 quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo đó, những vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN được Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân hoàn thành đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

 • Mỗi kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN được cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và không cấp lại.

 • Trường hợp có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền về đăng ký cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN là một trong những cơ sở xác nhận hoàn thành nhiệm vụ KHCN của các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện và có giá trị là một trong các điều kiện cho các hoạt động sau đây:

  • Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN được giao chủ trì thực hiện;

  • Xác nhận tổ chức, cá nhân chủ trì và tham gia thực hiện nhiệm vụ KHCN;

  • Xác nhận công trình nghiên cứu trong hồ sơ tham gia xét công nhận đạt chức danh khoa học, phong tặng các danh hiệu, giải thưởng về KHCN;

  • Một trong những căn cứ để phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Xem quy định liên quan tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN có hiệu lực từ 15/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

46

Văn bản liên quan