Mới: Không giảm trừ 2%/năm tiền SD đất đối với người trả nợ trước hạn

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/10/2019 sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

khong giam tru 2%/nam tien su dung dat doi voi nguoi tra no truoc han, Thong tu 79/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Tuy nhiên, kể từ ngày Nghị định 79/2019/NĐ-CP (tức ngày 10/12/2019) có hiệu lực thì hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ tiền sử dụng đất trước hạn (05 năm) sẽ không còn được hưởng chính sách hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Nghị định này cũng quy định rõ, đối với khoản nợ nêu trên, hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

Sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

259

Văn bản liên quan