Mỗi lần khám thai chỉ được cấp 01 GCN nghỉ dưỡng thai

Mỗi lần khám thai chỉ được cấp 01 GCN nghỉ dưỡng thai
Thủy Phú

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/3/2018.

>> TẢI VỀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ DƯỠNG THAI

Theo đó, lao động nữ mang thai đã nghỉ việc thuộc diện điều trị ngoại trú khi đi khám thai chỉ được cấp 01 giấy chứng nhận (GCN) nghỉ dưỡng thai. Lưu ý:

  • Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN thì người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định;

  • Trường hợp bị mất GCN nghỉ dưỡng thai trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp GCN nghỉ dưỡng thai:
    • Người đã cấp GCN phải làm đơn đề nghị cấp bản sao GCN nghỉ dưỡng thai và gửi cho đơn vị nơi đã cấp GCN nghỉ dưỡng thai bị mất;
    • Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp bản sao GCN nghỉ dưỡng thai, đơn vị nơi đã cấp GCN nghỉ dưỡng thai có trách nhiệm cấp lại bản sao GCN nghỉ dưỡng thai.
  • Trường hợp bị mất GCN trong thời hạn từ ngày làm việc thứ 06 kể từ ngày được cấp GCN nghỉ dưỡng thai phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp giấy GCN nghỉ dưỡng thai.

Chi tiết Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai xem tại Thông tư 56/2017/TT-BYT thay thế Thông tư 14/2016/TT-BYT.

Gởi câu hỏi

2,805

Văn bản liên quan