Mối quan hệ giữa trường trung cấp với Doanh nghiệp

Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH, trường trung cấp phải chủ động phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, bao gồm:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và thị trường lao động.

  • Mời đại diện của doanh nghiệp có liên quan tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo của trường; tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập và tư vấn nghề nghiệp cho người học.

  • Phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  • Phối hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ kỹ năng nghề, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  • Hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và đào tạo lại cho lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

  • Phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

  • Mời đại diện của doanh nghiệp tham gia là thành viên hội đồng trường, thành viên hội đồng quản trị.

  • Có cơ chế để doanh nghiệp tham gia đánh giá hoạt động đào tạo của nhà trường.

Xem chi tiết tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan