Một số biểu mẫu trong hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là một số biểu mẫu trong hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 13 Thông tư 12/2018/TT-BTP, ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP các mẫu sau đây:

1. Sổ thụ lý, theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý (Mẫu số 01-TP-TGPL).

2. Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 02-TP-TGPL).

3. Đơn khiếu nại (Mẫu số 03-TP-TGPL).

4. Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (Mẫu số 04-TP-TGPL).

5. Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 05-TP-TGPL).

6. Quyết định về việc cử người thực hiện đại diện ngoài tố tụng (Mẫu số 06-TP-TGPL).

7. Quyết định về việc thay thế người thực hiện đại diện ngoài tố tụng (Mẫu số 07-TP-TGPL).

8. Thông báo về việc từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 08-TP-TGPL).

9. Thông báo về việc chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 09-TP-TGPL).

10. Hình minh họa biểu tượng trợ giúp pháp lý (Mẫu số 10-TP-TGPL).

11. Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích (Mẫu số 11-TP-TGPL).

12. Báo cáo công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng/1 năm (Mẫu số 12-TP-TGPL).

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 12/2018/TT-BTP có hiệu lực ngày 12/10/2018. 

Gởi câu hỏi

1,508

Văn bản liên quan