Một số dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

Trên thực tế có rất nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai được thực hiện bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyên môn. Trong đó phải kể đến một số dịch vụ đất đai được thực hiện bởi Văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức phát triển quỹ đất.

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các chức năng sau:

  • Đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; 
  • Thống kê, kiểm kê đất đai;
  • Cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Cũng theo Nghị định 43, Tổ chức phát triển quỹ đất được hiểu là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có.

Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện các hoạt động: (1) Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; (2) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; (3) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; (4) Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và (5) Thực hiện các dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, Nghị định 43 quy định một số hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai như:

  • Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;
  • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  • Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Tư vấn xác định giá đất;
  • Đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Gởi câu hỏi

2,898