Một số lưu ý đối với DN dịch vụ mua bán nợ thành lập trước 01/7/2016

Thông tư 53/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo quy định mới, đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thành lập và hoạt động kinh doanh trước ngày 01/7/2016, phải thực hiện các hoạt động sau đây:

  • Chậm nhất vào ngày 01/7/2017, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 53, hoàn thiện các tài liệu chứng minh và công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ tại trụ sở chính và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

  • Trước ngày 01/7/2017, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh về việc đáp ứng hoặc không đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải chấm dứt hoạt động kinh doanh mua bán nợ và phải báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 53/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan