Một số lưu ý khi chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng

Ngày 10/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng cần phải lưu ý đến một số vấn đề được đề cập tại Thông tư 09/2019/TT-BYT như sau:

 • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ thực hiện chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở tiếp nhận được cấp có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và phải ký hợp đồng nguyên tắc với cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm sàng.

 • Cơ sở tiếp nhận người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm để thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng không được chuyển tiếp người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở thứ ba.

 • Mã hóa dịch vụ cận lâm sàng: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm thực hiện mã hóa như sau: XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW, trong đó:

  • XX.YYYY.ZZZZ là mã dịch vụ cận lâm sàng;

  • K là ký tự thể hiện dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện ở cơ sở khác;

  • WWWWW là ký tự thể hiện mã số của cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm sàng do Bộ Y tế cấp.

 • Thanh toán chi phí:

  • Việc thanh toán chi phí thực hiện dịch vụ cận lâm sàng thực hiện theo Khoản 6 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và theo giá của cơ sở tiếp nhận người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm nhưng không vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BYT.

  • Cơ sở tiếp nhận thực hiện dịch vụ cận lâm sàng không được thu thêm chi phí về khám bệnh và thực hiện dịch vụ cận lâm sàng của người bệnh.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

405

Văn bản liên quan