Một số lưu ý khi gia hạn GCN hoạt động dịch vụ quan trắc

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, thời hạn và hồ sơ để tổ chức đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được Nghị định 127/2014/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Tổ chức muốn gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi Giấy chứng nhận đã cấp hết hiệu lực ít nhất 03 tháng.

  • Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

    • 01 bản chính văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

    • 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức;

Xem thủ tục gia hạn tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan