Một số lưu ý khi kết luận giám định ngành công thương

Thông tư 30/2016/TT-BCT đã được Bộ Công Thương ký ban hành quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Cụ thể, kết luận giám định ngành công thương phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 30/2016/TT-BCT, cụ thể:

  • Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định lập kết luận giám định tư pháp và trả kết luận giám định cho bên trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp theo đúng thời hạn yêu cầu.

  • Kết luận giám định tư pháp phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan. Trường hợp kết quả giám định sai sự thật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức liên quan thì còn phải bồi thường, bồi hoàn.

  • Kết luận giám định tư pháp phải có chữ ký của người thực hiện giám định hoặc người đứng đầu tổ chức thực hiện giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Giám định tư pháp.

Xem mẫu kết luận giám định tại Thông tư 30/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

37

Văn bản liên quan