Một số quy định mới liên quan đến chứng từ điện tử cần biết

Ngày 20/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 Thông tư 110/2015/TT-BTC về chứng từ điện tử, cụ thể quy định mới như sau:

chung tu dien tu, Thong tu 66/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Các quy định về chứng từ điện tử được quy định tại Thông tư 66/2019/TT-BTC giá trị như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản bằng giấy.

  • Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc nếu được thực hiện bằng một trong các biện pháp quy định tại Điều 5 Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

  • Chứng từ điện tử được sửa đổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 165/2018/NĐ-CP.

  • Chứng từ điện tử có thể chuyển đổi sang chứng từ giấy và ngược lại theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 165/2018/NĐ-CP.

Cùng với đó, Thông tư 110/2015/TT-BTC quy định chứng từ điện tử bao gồm các loại sau đây:

  • Hồ sơ thuế điện tử: hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ, báo cáo khác về thuế dưới dạng điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

  • Chứng từ nộp thuế điện tử: giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính dưới dạng điện tử, trừ trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng.

  • Các văn bản, thông báo khác của cơ quan thuế, người nộp thuế dưới dạng điện tử.

Lưu ý là các chứng từ điện tử này phải được ký điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 110.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 66/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 05/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

270

Văn bản liên quan