Một số tài khoản hạch toán kế toán liên quan đến chứng quyền

Ngày 12/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Theo đó, Thông tư 23 hướng dẫn việc hạch toán nghiệp vụ kế toán liên quan đến chứng quyền đối với một số tài khoản như sau:

1. Tài khoản 329 - Phải trả chứng quyền: Tài khoản này dùng để phản ánh số phải trả chứng quyền hiện có và tình hình biến động của tài khoản phải trả chứng quyền do đánh giá lại chứng quyền theo giá thị trường.

Kết cấu Tài khoản 329 - Phải trả chứng quyền:

Bên Nợ:

- Số tiền đã trả chứng quyền;

- Số tiền phải trả chứng quyền giảm.

Bên Có:

- Số tiền phải trả chứng quyền;

- Số tiền phải trả chứng quyền tăng.

Số dư Bên Có: Số tiền còn phải trả chứng quyền.

2. Mở tài khoản chi tiết của Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng để theo dõi tiền bảo đảm thanh toán tại ngân hàng lưu ký trước khi chào bán chứng quyền, tiền gửi tại tài khoản phong tỏa và tiền gửi tại tài khoản tự doanh.

3. Tài khoản 018 - Chứng quyền.

Kết cấu Tài khoản 018 - Chứng quyền:

Bên Nợ: Phản ánh số chứng quyền được phép phát hành.

Bên Có: Phản ánh số chứng quyền đang lưu hành.

Số dư Bên Nợ: Phản ánh số chứng quyền được phép phát hành nhưng chưa lưu hành.

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan