Mức chi hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

Ngày 14/12/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 122/2018/TT-BTC quy định cụ thể về mức chi cho hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Theo đó mức chi cho hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu được Thông tư 122 quy định như sau:

  • Đối với các nội dung chi đã có tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định;

  • Đối với các nội dung thuê dịch vụ liên quan đến xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu được thực hiện theo Hợp đồng ký kết theo quy định giữa cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý và đơn vị cung cấp dịch vụ. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến xử lý tài sản là thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

  • Đối với các nội dung chi ngoài phạm vi quy định nêu trên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với mức chi cụ thể, đảm bảo phù hợp với khả năng kinh phí, thực tế phát sinh.

Xem chi tiết Thông tư 122/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

318

Văn bản liên quan