Mức chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

Thông tư 48/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Cụ thể, Thông tư 48 quy định về mức chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đối với các khoản chi đã có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì mức chi thực hiện theo quy định.

  • Trường hợp cuộc đấu giá không thành, tổ chức đấu giá không được thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá, chỉ được thanh toán các khoản chi phí thực tế hợp lý đã chi cho cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; mức thanh toán tối đa không được vượt quá mức thù lao dịch vụ đấu giá thành theo quy định của Bộ Tài chính về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
  • Trường hợp một Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất gồm nhiều lô đất mà có một phần đấu giá không thành thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định mức thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá.

2. Đối với các khoản chi chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện như sau:

  • Mức chi thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xác định giá khởi điểm thực hiện theo hợp đồng giữa cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá khởi điểm và tổ chức tư vấn xác định giá đất được lựa chọn;
  • Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, thủ trưởng cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quyết định cụ thể mức chi đối với các khoản chi khác chưa có quy định về tiêu chuẩn định mức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 48/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 335/2016/TT-BTC.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan