Mức chi nâng cao chất lượng đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Thông tư 43/2017/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 12/5/2017 nhằm liệt kê mức chi của việc nâng cao chất lượng đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Thông tư 43 quy định các nội dung chi, mức chi chung bao gồm: Chi biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; chi tổ chức lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; chi công tác phí phục vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chi hội nghị, hội thảo chuyên đề, sơ kết, tổng kết; chi các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chi in ấn, phát hành tài liệu, sách: Thực hiện theo chứng từ, hóa đơn thực tế, hợp pháp.

Thông tư 43 quy định chi duy trì sinh hoạt các mô hình “Chi hội phụ nữ xây dựng nông thôn mới” gắn với hoạt động tài chính vi mô được thực hiện như sau:

  • Chi hỗ trợ tiền nước uống cho thành viên tham gia các buổi sinh hoạt: Mức chi tối đa 10.000 đồng/người/buổi.
  •  Chi sao chụp tài liệu: Theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
  • Chi hỗ trợ ăn trưa cho các thành viên tham dự tọa đàm, tập huấn tại mô hình: Mức chi tối đa 50.000 đồng/người/ngày.
  • Chi hỗ trợ tiền thuê địa điểm, trang thiết bị cho các hoạt động tại Chi hội: Mức chi tối đa 500.000 đồng/lần, không quá 4 lần/năm và chỉ thực hiện đối với các thôn/bản/làng không có nhà văn hóa.

Chi khảo sát, đánh giá và xây dựng tiêu chí đánh giá 5 không, 3 sạch: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC .

Chi phục vụ công tác giám sát: Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 337/2016/TT-BTC  quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xem chi tiết Thông tư 43/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan