Mức chi tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm chương trình XD nông thôn mới

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 43/2017/TT-BTC vào ngày 12/5/2017 nhằm quy định chi tiết về mức chi cho việc tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Thông tư 43 quy định về chi hoạt động truyền thông như sau:

- Nội dung chi:

  • Chi thông tin, tuyên truyền về đạo tạo nghề, việc làm cho lao động nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các báo, tạp chí, bản tin, tập san, chuyên san, đài phát thanh, đài truyền hình, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề;
  • Chi in ấn các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; xuất bản sách chọn nghề, cẩm nang việc làm cho lao động nông thôn và các hoạt động khác có liên quan.

- Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung và mức hỗ trợ, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ.

Chi tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn, người khuyết tật: Mức chi 15.000 đồng/người được tư vấn.

Chi cho công tác xây dựng, biên soạn tài liệu để tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ của Hội nông dân. Mức chi cụ thể như sau:

  • Chi biên soạn tài liệu: 60.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
  • Chi sửa chữa, biên tập tổng thể: 40.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);
  • Chi thẩm định, nhận xét: 35.000 đồng/trang chuẩn (350 từ).

Xem chi tiết Thông tư 43/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan