Mục đích phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Thông tư 31/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 30/12/2016 nhằm quy định cụ thể về mục đích của việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

Theo đó, Thông tư 31 quy định mục đích và yêu cầu của việc phân hạng, công nhận hạng nhà chung cư gồm:

- Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường.

- Việc phân hạng và công nhận hạng được thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

  • Có đề nghị của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư này;
  • Nhà chung cư được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp (đối với trường hợp yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng);
  • Nhà chung cư phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác có liên quan;
  • Nhà chung cư đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan, đã được bàn giao đưa vào sử dụng và không vi phạm các quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng;
  • Nhà chung cư phải không thuộc diện bị phá dỡ, không thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem chi tiết Thông tư 31/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan