Mục đích sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi của Ngân hàng phát triển

Ngày 12/9/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi, Thông tư 111/2007/TT-BTC

Mục đích sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi của Ngân hàng phát triển (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định mục đích sử dụng quỹ khen thưởng của Ngân hàng phát triển Việt Nam dùng để:

  • Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động, thành tích của mỗi cán bộ, viên chức làm việc tại Ngân hàng Phát triển. Mức thưởng do Tổng giám đốc quyết định sau khi tham khảo ý kiến bằng văn bản Công đoàn Ngân hàng phát triển.

  • Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể của Ngân hàng Phát triển có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ mang lại hiệu quả. Mức thưởng do Tổng giám đốc quyết định.  

  • Thưởng cho cá nhân và đơn vị ngoài Ngân hàng Phát triển có quan hệ, hoàn thành tốt những điều kiện hợp đồng, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của Ngân hàng Phát triển. Mức thưởng do Tổng giám đốc quyết định.

Đồng thời, Quỹ phúc lợi dùng để:

  • Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung vốn xây dựng các công trình phúc lợi của Ngân hàng Phát triển, góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị theo hợp đồng thoả thuận.

  • Chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể cán bộ, viên chức Ngân hàng Phát triển.

  •  Đóng góp cho Quỹ phúc lợi xã hội, hỗ trợ đoàn thể.

  • Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ, viên chức Ngân hàng Phát triển. 

  • Chi các hoạt động phúc lợi khác.

Lưu ý: Tổng giám đốc quyết định mức chi sau khi tham khảo ý kiến bằng văn bản Công đoàn Ngân hàng Phát triển.

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan