Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ là bao nhiêu?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, nhà nước ưu tiên hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ đối với các đối tượng là kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, kiểu dáng sản phẩm và giống cây trồng mới. Cụ thể mức hỗ trợ như sau:

  • Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: Tối đa không quá 30 triệu đồng/đơn.

  • Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Tối đa không quá 15 triệu đồng/đơn.

  • Đối với giống cây trồng mới: Tối đa không quá 30 triệu đồng/đơn.

Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ tối đa 50% kinh phí triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ:

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan