Mức hỗ trợ kinh phí xây dựng các gói thông tin SHTT là bao nhiêu?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Theo quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BTC, tùy vào từng đối tượng thì mức phí hỗ trợ thiết kế, xây dựng bộ công cụ tra cứu, các gói thông tin sở hữu trí tuệ  sẽ khác nhau, cụ thể:

  • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

  • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở khả năng thu của đơn vị (tối đa không quá 70% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ).

  • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tổ chức khác: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan