Mức lương cơ sở đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 01/7/2018

Thông tư 06/2018/TT-BNV đã được Bộ Nội vụ ban hành vào ngày 31/5/2018 quy định cụ thể về mức lương cơ sở đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo đó Thông tư 06 quy định căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

Đồng thời Thông tư 06 còn quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định  29/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra Thông tư 06 còn quy định về mức lương cơ sở đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu như sau:

  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;

  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Thông tư 06 quy định.

Xem chi tiết Thông tư 06/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan