Mức phí chứng thực giấy tờ, văn bản theo quy định hiện hành

Mức phí chứng thực giấy tờ, văn bản theo quy định hiện hành
Duy Thịnh

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTP quy định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Trong đó, đáng chú ý là những thay đổi về mức phí thực hiện thủ tục chứng thực và quy trình thực hiện.

 

Phí thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ:

  • Tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản;

  • Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

  • Tại Tổ chức hành nghề công chứng: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

Phí thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản:

  • Tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã: 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản);

  • Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

  • Tại Tổ chức hành nghề công chứng: Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10 nghìn đồng/trường hợp.

Phí thực hiện thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch là: 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

Phí thực hiện thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch là: 25.000 đồng/ hợp đồng, giao dịch.

Phí thực hiện thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực là: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.

Xem chi tiết quy trình thực hiện các thủ tục tại Quyết định 1024/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 09/5/2018.

Gởi câu hỏi

794

Văn bản liên quan