Mức phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá là bao nhiêu?

Thông tư 106/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính đã ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Theo quy định tại Thông tư 106, mức phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá được quy định như sau:

STT

Nội dung

Mức thu
(Đồng/hồ sơ)

1

Phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

 

a

Tham dự kiểm tra kết quả tập sự

2.700.000

b

Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

800.000

c

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

500.000

2

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

a

Cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật đấu giá tài sản

1.000.000

b

Cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 62/2017/NĐ-CP

500.000

c

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

500.000

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 106/201/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/11/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan